Boete voor KNLTB vanwege verkoop van persoonsgegevens

De Nederlandse privacy toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft tennisbond KNLTB een boete van 525.000 euro opgelegd. Deze boete is opgelegd voor het verkopen van persoonsgegevens. door NKLTB. De KNLTB heeft in 2018 onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van zijn leden verstrekt aan twee sponsoren. Dit blijkt uit het boetebesluit van de AP.

Aanleiding van het onderzoek

De KNLTB kondigde begin 2018 in nieuwsbrieven en op haar website aan dat zij persoonsgegevens van leden ging verstrekken aan sponsoren zodat deze de leden konden gaan benaderen met ‘tennisgerelateerde en andere aanbiedingen’. Voor een aantal leden van de KNLTB was dit reden om een tip in te dienen bij de AP. Daarnaast heeft een KNLTB-lid de media opgezocht om publiekelijk de vraag te stellen of het nieuwe beleid van de KNLTB wel in lijn was met de (toen aankomende) AVG.

Zo ontving de AP in de zomerperiode van 2018 o klachten over de KNLTB. Daarbij ging het om leden die telefonisch waren benaderd met een promotionele actie, waarbij hen was verteld dat de actie in samenwerking was met de KNLTB. Begin oktober 2018 vond er een gesprek plaats tussen de KNLTB en de AP.

De tips en klachten van betrokkenen, de berichtgeving van de KNLTB, de media-aandacht en het gesprek vormden voor de AP aanleiding om in oktober 2018 een onderzoek te starten naar voormelde handelwijze van de KNLTB.

Waarom heeft de AP dit opgepakt?

In het Toezichtkader 2018-2019 staat dat de AP zich in deze jaren in het bijzonder zou richten op de handel in persoonsgegevens. De AP vond en vindt namelijk dat mensen erop moeten kunnen vertrouwen dat organisaties niet zonder grondslag persoonsgegevens doorgeven.

Bevindingen

De KNLTB gaf aan twee redenen te hebben voor het verstrekken van persoonsgegevens aan sponsoren namelijk meerwaarde creëren voor het lidmaatschap en extra inkomsten verkrijgen ter compensatie van dalende contributie-inkomsten door teruglopende ledenaantallen.

Op 11 juni 2018 heeft de KNLTB aan een sponsor een bestand verstrekt met adresgegevens van 50.000 leden. De sponsor heeft dit bestand na ontvangst doorgezonden aan een bedrijf dat de adressen op kortingsflyers heeft gedrukt en de flyers bij de leden heeft bezorgd.

Op 29 juni 2018 heeft de KNLTB aan een andere sponsor een bestand met persoonsgegevens van leden verstrekt. Dit bestand bevatte van meer dan driehonderdduizend leden onder andere hun telefoonnummer, e-mailadres, adresgegevens en geboortedatum. De gegevens zouden door de sponsor worden gebruikt om 39.478 leden telefonisch te benaderen met een aanbieding. De actie is op verzoek van de KNLTB vroegtijdig beëindigd.

Het besluit om ledengegevens te gaan verstrekken aan sponsoren is door de KNLTB genomen in 2007 en eind 2017. In 2007 is besloten tot het verstrekken van ledengegevens ten behoeve van reclame per post en eind 2017 ten behoeve van benadering per telefoon/telemarketing.

In het rapport heeft de AP ten eerste geconstateerd dat de verzameling van de verstrekte ledengegevens rechtmatig was, omdat deze noodzakelijk was om lid te worden van de KNLTB.

Toestemming leden vereist

De AP heeft ten tweede in het onderzoek vastgesteld dat de leden geen toestemming hadden gegeven aan de KNLTB voor het doorgeven van de persoonsgegevens aan de sponsoren. Persoonsgegevens mogen verwerkt worden als daarvoor een grondslag bestaat. Eén van die grondslagen is toestemming. Toestemming moet worden gegeven door middel van een duidelijke actieve handeling waaruit blijkt dat de betrokkene vrijelijk, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig met de verwerking van persoonsgegevens instemt. Daarvan was hier geen sprake.

De AP heeft ten derde geconstateerd dat voor een deel van de persoonsgegevens het doel van het verzamelen niet verenigbaar was met het doel van het verstrekken ervan aan de sponsoren. De AP heeft deze verenigbaarheid getoetst aan de hand van een aantal factoren zoals het kader waarin de persoonsgegevens zijn verzameld. Voor het andere deel van de verstrekte persoonsgegevens heeft de AP geconstateerd dat de KNLTB de verstrekkingen aan sponsoren niet had mogen baseren op de grondslag gerechtvaardigd belang.

Voorkom boetes

Het schenden van de privacyregels kan uw club duur komen te staan, zoals blijkt uit de casus hierboven. Neem daarom tijdig juiste maatregelen om de privacy van uw leden te waarborgen. Privacy Direct helpt u graag met het praktisch en pragmatisch voldoen aan de strenge privacyregels. Neem vrijblijvend contact met ons op, wij denken graag met u mee.

[ninja_forms id=1]
Scroll naar boven