Privacyverklaring Privacy Direct

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door Privacy Direct. Privacy Direct hecht waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit kader nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen. Wij verwerken uw persoonsgegevens daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Hieronder lichten wij graag toe hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Uw persoonsgegevens en doel van verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk:

1. Nieuwsbrief
Indien u zich heeft ingeschreven voor onze nieuwsbrief, bijvoorbeeld via onze website, dan versturen wij u maandelijks een digitale nieuwsbrief met daarin de ontwikkelingen op het gebied van privacy en informatiebeveiliging. Daarnaast kunnen wij uw gegevens gebruiken voor het sporadisch verzenden van andere, mogelijk voor u interessante informatie, zoals sectorspecifieke informatie of evenementen van Privacy Direct. Voor het verzenden van onze nieuwsbrief gebruiken wij uw naam en e-mailadres.

Wenst u de nieuwsbrief niet langer te ontvangen, dan kunt u zich via de link onderaan de nieuwsbrief uitschrijven.

2. Relatiemanagement en uitvoering opdracht
Voor relatiemanagement en onze dienstverlening verwerken wij persoonsgegevens van (voormalige) klanten, waaronder contactgegevens en financiële administratie. Deze gegevens kunnen wij ook gebruiken voor het behandelen van eventuele geschillen.

3. Marketing en communicatie
Uw gegevens kunnen wij daarnaast gebruiken om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen rondom Privacy Direct, in het bijzonder voor u relevante producten en diensten.

Uw persoonsgegevens en derden
Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden. Uw persoonsgegevens kunnen wij delen met verwerkers en onderaannemers, indien en voor zover er een wettelijke grond hiervoor bestaat.

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen geen geautomatiseerde beslissingen zonder tussenkomst van een natuurlijke persoon. Evenmin doen wij aan profiling, waarbij meerdere databestanden aan elkaar worden gekoppeld om een volledig klantbeeld te verkrijgen.

Uw persoonsgegevens in de Europese Economische Ruimte
Wij slaan uw persoonsgegevens op in de servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden. Dit verwachten wij ook van de partijen die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Daarom hebben wij duidelijke afspraken met deze partijen gemaakt over de waarborgen die zij kunnen bieden voor bescherming van uw persoonsgegevens.

Bescherming van uw persoonsgegevens
Wij nemen technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. Zo worden de persoonsgegevens opgeslagen in een beveiligde server in Nederland. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor het management. Onze website is voorzien van een SSL-certificaat. De database op de website wordt periodiek geüpdatet ter voorkoming van diefstal en datalekken.

Uw rechten
U heeft het recht uw gegevens in te zien en zo nodig te rectificeren. Daarnaast heeft u het recht in bepaalde gevallen uw gegevens te laten wissen, bijvoorbeeld omdat u zich heeft uitgeschreven voor onze nieuwsbrief en u verder geen klant van ons bent. Ook heeft u het recht de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) te laten beperken als deze onjuist zijn of verwijderd moeten worden. Tot slot heeft u de mogelijkheid uw toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

Wilt u gebruikmaken van uw rechten? Neem dan gerust contact met ons op.

Vragen, verzoeken en klachten
Heeft u een vraag, mededeling of klacht over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken? Neem dan gerust contact met ons op. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Slotbepalingen
Het Nederlands recht is van toepassing op deze privacyverklaring. De rechtbank te Arnhem is bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die die hiermee verband houden.

Deze privacyverklaring is gewijzigd op 20 september 2019.

Privacy Direct kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. De op de website gepubliceerde privacyverklaring is altijd de meest recente versie.

U kunt ons bereiken via:
Privacy Direct
Industrieweg 103, 6541 TV Nijmegen

Scroll naar boven