UBO-register voor de zorginstellingen

De Eerste Kamer heeft recent de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ aangenomen. Als gevolg hiervan geldt voor entiteiten die vanaf 27 september 2020 worden opgericht dat zij bij de eerste inschrijving in het handelsregister tevens de informatie over hun uiteindelijk belanghebbende(n) (\”UBO\”) dienen te registeren. Het UBO-register geldt ook voor de zorginstellingen. Voor bestaande en reeds ingeschreven entiteiten geldt een overgangstermijn van 18 maanden. Na deze termijn dienen ook zij informatie over hun UBO(\’s) te registreren. Deze registratieplicht geldt voor entiteiten die verplicht dienen te worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Hierbij kunt u denken aan een besloten vennootschap (B.V.), vennootschap onder firma (VOF), stichting, vereniging, coöperatie en maatschap.

Hieronder geven wij antwoord op diverse relevante vragen over het UBO-register voor de zorginstellingen

Wat is een UBO?

UBO is de afkorting voor Ultimate Beneficial Owner, wat in het Nederlands vertaald kan worden als uiteindelijk belanghebbende. Een UBO is de natuurlijke persoon die uiteindelijk eigenaar is van of zeggenschap heeft over de zorginstelling. Daaronder wordt bijvoorbeeld verstaan een persoon die:

  • direct of indirect meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt en/of
  • feitelijke zeggenschap over die entiteit uitoefent.

Het percentage van 25% maakt in ieder geval duidelijk dat er meer dan één UBO kan zijn. Wie deze natuurlijke personen concreet zijn, is afhankelijk van de rechtsvorm van de zorgaanbieder én eigendomsverhoudingen en/of zeggenschap. Let op: een UBO is altijd een natuurlijke persoon. Een rechtspersoon kan niet als UBO worden gezien.

Indien er geen UBO valt te achterhalen, geldt dat alle leden van het bestuur van de hierboven vermelde entiteiten als zgn. \’pseudo-UBO\’ dienen te worden ingeschreven in het handelsregister. Voor personenvennootschappen geldt dat zij in een dergelijk geval hun maten of vennoten dienen te registreren. De commanditaire vennoten hoeven niet als UBO ingeschreven te worden.

UBO-register voor de zorginstellingen

Nederland is vanwege Europese anti-witwasregels verplicht een register in te voeren waarin voor iedere juridische entiteit centraal wordt bijgehouden wie de UBO is. Daarnaast zijn zorgverzekeraars wettelijk verplicht om van alle ondernemingen aan wie zij geld overmaken vast te stellen wie de UBO is of zijn. Daarom dient u de juiste gegevens aan te leveren voor het UBO-register voor de zorginstellingen.

Welke gegevens van haar UBO moet een zorgaanbieder registreren?

De wet maakt onderscheid tussen (i) verplicht voorgeschreven gegevens en (ii) aanvullende gegevens.

De verplicht voorgeschreven gegevens

De verplicht voorgeschreven gegevens zijn voor een ieder openbaar toegankelijk, de aanvullende gegevens zijn alleen toegankelijk voor bevoegde autoriteiten zoals o.a. het OM, FIOD, DNB  en AFM.

Verplicht voorgeschreven gegevens zijn onder meer voor- en achterna(a)m(en), geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het economische belang (binnen bepaalde bandbreedtes).

Aanvullende gegevens

Daarnaast kent de wet de zogenoemde aanvullende gegevens. Aanvullende gegevens zijn onder andere geboortedag en -plaats, adres, BSN, een afschrift van de documentatie op grond waarvan de identiteit van de UBO is geverifieerd én een afschrift van de documentatie waarmee wordt onderbouwd waarom een persoon de status van UBO heeft en wat de aard en omvang van het door de UBO gehouden belang is. Ten aanzien van het laatste kunt u denken aan bijvoorbeeld aan de akte van oprichting, een afschrift van het aandeelhoudersregister, certificaathoudersregister of ledenregisters etc.).

Tijdig aanleveren van UBO-gegevens

Om te waarborgen dat de informatie omtrent UBO\’s opgenomen in het handelsregister zoveel mogelijk accuraat en actueel blijft, dienen de registratieplichtige entiteiten ervoor te zorgen dat informatie over de UBO te allen tijde juist en volledig is. Dit betekent dat indien een wijziging in de UBO plaatsvindt, hiervan melding moet worden gedaan aan het handelsregister.

Sancties bij niet (tijdig) inschrijven van UBO-gegevens

Op overtreding van de verplichting tot het inschrijven en bijhouden van de gegevens van de UBO in het handelsregister staan diverse sancties. Zo kan het overtreden van de registratieplicht resulteren in een gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden, een taakstraf of een geldboete oplopend tot € 21.750. Tevens kan een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bij dit laatste kan uw organisatie door de overheid gedwongen worden om alsnog aan de verplichtingen omtrent het UBO-register te voldoen. Hieraan kan de overheid een – vaak korte – termijn verbinden met een sanctie in het vooruitzicht als u toch niet aan de eisen voldoet.

Contact

Heet u na het lezen van dit artikel behoefte aan meer informatie of ondersteuning? Neem gerust contact met ons op.

Scroll naar boven