Wwft voor makelaars en taxateurs

Met ingang van 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (verder: Wwft) van kracht. Alle makelaars of bemiddelaars in onroerende zaken zijn toen onder de werking van de Wwft
gebracht. Taxateurs van onroerende zaken zijn met ingang van 1 januari 2013 onder de werking van deze wet gebracht.

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wetsvoorstel om de Wwft te wijzigen. Dit wetsvoorstel hangt samen met de vierde Europese anti-witwasrichtlijn (AMLD4). Op 25 juli 2018 is de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn in werking getreden.

De belangrijkste elementen van de Wwft zijn het cliëntenonderzoek, de meldingsplicht en de bewaarplicht.

U valt als makelaar of bemiddelaar onder de werking van de Wwft indien en voor zover u bemiddelt bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen. Het gaat uitsluitend om de diensten die direct of indirect met de aan- en verkoop van onroerende zaken te maken hebben.

Ook het beroeps- of bedrijfsmatig uitvoeren van taxaties van onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen valt onder de werking van de Wwft.

Het gevolg is dat u moet voldoen aan de verplichtingen die gesteld zijn in de Wwft. Deze verplichtingen bestaan voor:

  • een makelaar of bemiddelaar uit het ten minste instellen van een cliëntenonderzoek en het melden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie en
  • een taxateur uit het melden van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie.

Specifieke Wwft-leidraad makelaars en taxateurs

Makelaars en taxateurs dienen te beschikken over een Wwft-leidraad. De belangrijkste eisen van de Wwft zijn het uitvoeren van cliëntonderzoek (dit is ruimer dan het louter identificeren van de cliënt) en het melden van ongebruikelijke transacties (de meldingsplicht). Daarnaast wordt er van de makelaars en taxateurs verwacht dat zij beschikken over gedocumenteerde procesbeschrijving met betrekking tot risicobeoordelingen. Deze risicobeoordelingen moeten gerapporteerd worden en geactualiseerd zijn. Tevens dient het het kantoor een onafhankelijke compliance officer aan te wijzen.

Cliëntonderzoek

Makelaars en taxateurs spelen een belangrijke rol in het naleven van de Wwft. In het kader van de Wwft dienen makelaars en taxateurs onder andere een eigen beoordeling te maken van risico’s op witwassen en financiering van terrorisme. Om deze beoordeling te kunnen maken voert u een cliëntonderzoek uit. Een belangrijk onderdeel van het cliëntonderzoek is het vaststellen van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende en het verifiëren van diens identiteit. Dit wordt ook Know Your Customer (KYC) genoemd, in het Nederlands bekend als ken-uw-klant-principe. Het kan zijn dat uw cliënten optreden namens een – al dan niet Nederlandse – rechtspersoon. Dan dient u ook de UBO (Ultimate Beneficial Owner) van de rechtspersoon vast te stellen. Daarnaast dient u als dienstverlener, op grond van een risicobeoordeling voorafgaand aan het aan aangaan van een zakelijke relatie of verrichten van een incidentele transactie, vast te stellen of een verscherpt cliëntonderzoek noodzakelijk is.

Melden ongebruikelijke transacties

Verder verplicht de Wwft makelaars en taxateurs om ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Dit is het Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Hierbij is er ook de verplichting dat als uzelf een transactie wilt uitvoeren, u eerst moet raadplegen of deze transactie op grond van de Sanctiewet mag worden uitgevoerd.

Voldoe eenvoudig aan de Wwft

Wilt u op een kosteneffectieve en -efficiënte wijze blijvend voldoen aan veranderende regelgeving? Dan kunt u gebruik maken van onze compliance-as-a-service-oplossing. In een beveiligde online omgeving heeft u toegang tot de tools die u helpen aan de voldoen aan de verplichtingen uit bijvoorbeeld de Wwft. Naast deze dienstverlening kunt u via Privacy Direct gebruik maken van de SCOPE CDD On Demand software. De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD check. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch van diverse bronnen gegevens op over de door u ingevoerde persoon. De persoon wordt op zes verschillende punten  gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventie.

Klanten van Privacy Direct krijgen 10% korting op de CDD On Demand Software van Scope.

Haal een Compliance Officer in huis

Op grond van de Wwft kan uw kantoor verplicht zijn om een onafhankelijke compliance functie in het leven te roepen. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten van uw organisatie. Als het voor uw organisatie, bijvoorbeeld vanwege de omvang van de organisatie of de aard van de activiteiten, niet aantrekkelijk is om een interne compliance functie in te richten, kunt u ervoor kiezen om de compliance functie uit te besteden. Privacy Direct helpt organisaties met een externe compliance officer. Deze service noemen wij Compliance Officer as a Service.

De Compliance Officer van Privacy Direct kan uw organisatie ook ondersteunen bij de toetsing en het up-to-date houden van de risicobeoordeling en het CDD-beleid.

Kunnen wij u helpen?

Privacy Direct kan ook uw organisatie ondersteunen bij de inrichting van uw compliance afdeling, van de Wwft-leidraad tot een onafhankelijke compliance officer tegen een vast bedrag per maand in combinatie met een CDD On Demand Software.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven