Wwft voor belastingadviseurs en administratiekantoren

Op 20 mei 2015 is de Vierde Europese anti-witwasrichtlijn (Richtlijn EU 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad, hierna ook 4e Richtlijn) aangenomen. Deze richtlijn is op 25 juli 2018 geïmplementeerd middels een wijziging in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van
terrorisme (Wwft).

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) heeft als doel witwassen en terrorismefinanciering te bestrijden. Witwassen houdt in dat illegaal verkregen vermogen legaal wordt gemaakt, zodat de illegale herkomst niet langer zichtbaar is. Er is sprake van terrorismefinanciering als vermogen wordt gebruikt om terroristische activiteiten mogelijk te maken.

Wat betekent dat voor de belastingadviseurs en administratiekantoren

De WWFT kent twee hoofdverplichtingen voor accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren: het instellen van cliëntenonderzoek en de meldingsplicht. De wet verplicht tot het melden van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie aan een daarvoor ingesteld meldpunt. De andere pijler betreft het cliëntenonderzoek.

Cliëntonderzoek

Accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren spelen een belangrijke rol in het naleven van de Wwft. In het kader van de Wwft dient u als dienstverlener onder andere een eigen beoordeling te maken van risico’s op witwassen en financiering van terrorisme. Om deze beoordeling te kunnen maken voert u een cliëntonderzoek uit. Een belangrijk onderdeel van het cliëntonderzoek is het vaststellen van de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende en het verifiëren van diens identiteit. Dit wordt ook Know Your Customer (KYC) genoemd, in het Nederlands bekend als ken-uw-klant-principe. Het kan zijn dat uw cliënten optreden namens een – al dan niet Nederlandse – rechtspersoon. Dan dient u ook de UBO (Ultimate Beneficial Owner) van de rechtspersoon vast te stellen. Daarnaast dient u als dienstverlener, op grond van een risicobeoordeling voorafgaand aan het aan aangaan van een zakelijke relatie of verrichten van een incidentele transactie, vast te stellen of een verscherpt cliëntonderzoek noodzakelijk is.

Risicobeoordeling

Als dienstverlener dient u risicobeoordelingen uit te voeren en aan de hand van de vastgestelde risicoprofielen maatregelen te treffen om de risico’s te beheersen. Dit maakt deel uit van jet compliance-risicomanagement van het kantoor. Dit betekent dat u als accountant, belastingadviseur of administratiekantoor moet beschikken over een administratie of systeem waarin deze risicobeoordelingen kunnen worden uitgevoerd, traceerbaar en reproduceerbaar zijn conform de richtlijnen van de toezichthouders. Op verzoek van het Bureau Financieel Toezicht (BFT) dient u deze risicobeoordeling te verstrekken. Het BFT kan handhavend optreden als uw kantoor niet voldoet aan de Wwft-verplichtingen en richtlijnen.

Melden ongebruikelijke transacties

Verder verplicht de Wwft accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren om ongebruikelijke transacties, die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of financiering van terrorisme, te melden bij het meldpunt voor ongebruikelijke transacties. Dit is het Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU). Hierbij is er ook de verplichting dat als uzelf een transactie wilt uitvoeren, u eerst moet raadplegen of deze transactie op grond van de Sanctiewet mag worden uitgevoerd.

Overtreding van de normen uit de Wwft kan leiden tot een aanwijzing, last onder dwangsom, bestuurlijke boete of een tuchtrechtelijke maatregel. Ook is een strafrechtelijke of civielrechtelijke procedure niet uit te sluiten.

Voldoe eenvoudig aan de Wwft

Wilt u op een kosteneffectieve en -efficiënte wijze blijvend voldoen aan veranderende regelgeving? Dan kunt u gebruik maken van onze compliance-as-a-service-oplossing. In een beveiligde online omgeving heeft u toegang tot de tools die u helpen aan de voldoen aan de verplichtingen uit bijvoorbeeld de Wwft. Naast deze dienstverlening kunt u via Privacy Direct gebruik maken van de SCOPE CDD On Demand software. De CDD On Demand oplossing van SCOPE FinTech Solutions is een oplossing die u ondersteunt in het uitvoeren van een uitgebreide en traceerbare CDD check. De CDD On Demand oplossing vraagt automatisch van diverse bronnen gegevens op over de door u ingevoerde persoon. De persoon wordt op zes verschillende punten  gecontroleerd, variërend van PEP- en sanctielijsten tot insolventie.

Klanten van Privacy Direct krijgen 10% korting op de CDD On Demand Software van Scope.

Stel een onafhankelijke Compliance Officer aan

Op grond van de Wwft kan uw organisatie verplicht zijn om een onafhankelijke compliance functie in het leven te roepen. Dit is afhankelijk van de aard en omvang van de activiteiten van uw organisatie. Als het voor uw organisatie, bijvoorbeeld vanwege de omvang van de organisatie of de aard van de activiteiten, niet aantrekkelijk is om een interne compliance functie in te richten, kunt u ervoor kiezen om de compliance functie uit te besteden. Privacy Direct helpt organisaties met een externe compliance officer. De Compliance Officer is volledig onafhankelijk. Deze service noemen wij Compliance Officer as a Service.

De Compliance Officer van Privacy Direct kan uw organisatie ook ondersteunen bij de toetsing en het up-to-date houden van de risicobeoordeling en het CDD-beleid.

Kunnen wij u helpen?

Privacy Direct kan ook uw organisatie ondersteunen bij de inrichting van uw compliance afdeling, van de Wwft-leidraad tot een onafhankelijke compliance officer tegen een vast bedrag per maand.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op.

HULP NODIG MET PRIVACY?

CONTACTEER ONS

Scroll naar boven